Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Psihiatrija

Latvijā apstiprinātās psihiatrijas tehnoloģijas

 1.  
  1. 1. Provizoriska pacienta izmeklēšana ar psiholoģisko un psihodiagnostisko testu palīdzību.
  2. 2. Izvērsta slimnieka izmeklēšana ar psiholoģisko un psihodiagnostisko testu palīdzību.
  3. 3. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze.
  4. 4. Sabiedriski bīstama slimnieka apskate.
  5. 5. Tiesu psihiatriskā ekspertīze.
  6. 6. Balsta psihoterapija sociālā riska pacientam.
  7. 7. Balsta psihoterapija psihiatriskam slimniekam.
  8. 8. Psihiatrisko slimnieku ārstnieciskā aizņemtības darba terapija.
  9. 9. Psihiatrijas tehnoloģijas stacionārā:
   1. 9.1. pirmreizēja pacienta apskate;
   2. 9.2. psihiskā stāvokļa novērtēšana un terapijas kursa nozīmēšana;
   3. 9.3. atkārtota pacienta apskate un ārstēšanas kursa koriģēšana;
   4. 9.4. neatliekamās psihiatriskās palīdzības sniegšana pacientam psihomotora uzbudinājuma un agresijas gadījumā: medikamentoza metode mehāniska pacienta fiksācija;
   5. 9.5. neatliekamās psihiatriskās palīdzības sniegšana un intensīvās terapijas veikšana pacientiem ar traucētas apziņas sindromu (delīrijs, krēslas apziņas traucējumi, oneiroīda apziņas aptumšošanās;
   6. 9.6. intensīvās kompleksas terapijas veikšana, ārstējot febrili – katatoniskos stāvokļus;
   7. 9.7. intensīvās kompleksas terapijas veikšana, ārstējot ļaundabīgo neiroleptisko sindromu;
   8. 9.8. neatliekamās palīdzības sniegšana paroksizmālas diskinēzijas gadījumā;
   9. 9.9. Elektrokonvulsīvā terapija vispārējā anestēzijā ar miorelaksantiem (Modificētā EKT);
   10. 9.10. terapeitiskās rezistences pārvarēšana ar terapijas „pārtraukšanas" metodi ar vienlaicīgu „wash-out" hidratāciju;
   11. 9.11. terapeitiskās rezistences pārvarēšanas depresīvu stāvokļu ārstēšanas gadījumā ar īslaicīgas (divas diennakts) miega deprivācijas metodi, ar pacienta piekrišanu;
   12. 9.12. psihiatrisku un rehabilitācijas novērošanas režīmu ieviešana slimnīcas psihiatriskajā nodaļā;
   13. 9.13. neatliekamās hospitalizācijas un obligātas ārstēšanas veikšana pacientiem ar sociāli bīstamu uzvedību (saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem);
   14. 9.14. piespiedu ārstēšanas veikšana pēc tiesas lēmumu pacientiem, kuri izdarījuši kriminālpārkāpumus;
   15. 9.15. psihiatriskās ekspertīzes veikšana medicīniska rakstura pasākuma maiņas pacientiem, kuri atrodas piespiedu ārstēšanā;
   16. 9.16. tuberkulozes riska grupas pacientu dinamika novērošana un, paasinājuma gadījumā, pārvešana uz Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas specializēto nodaļu;
   17. 9.17. dokumentācijas sagatavošana un ekspertīze nosūtot pacientus uz specializēto DEĀK;
   18. 9.18. dokumentācijas sagatavošana un ekspertīze, pārvedot pacientus uz pansionātu;
   19. 9.19. pacienta izmeklēšana un slēdziena noformēšana karadienesta ekspertīzei;
   20. 9.20. insulīna izmantošana vispārnostiprinošai terapijai.
  10. 10. Psihiatrijas tehnoloģijas ambulatorā prakse:
   1. 10.1. izvērsta pacienta izmeklēšana izmantojot testu palīdzību, tajā skaitā:
    1. 10.1.1. primāra psihiski slima bērna apskate (vecāku vai aizbildņu pavadībā);
    2. 10.1.2. bērnu psihiatra apskate bērniem vecumā no diviem līdz pieciem gadiem un testēšana;
    3. 10.1.3. bērnu psihiatra izvērsta bērna apskate slēdziena sniegšanai medicīniski pedagoģiskai komisijai;
    4. 10.1.4. bērna apskate un slēdziena sniegšana nepilngadīgo lietu komisijai;
   2. 10.2. balsta psihoterapija sociālā riska pacientiem;
   3. 10.3. balsta psihoterapija psihiski slimajiem pacientiem;
   4. 10.4. ambulatoro pacientu ārstēšana saskaņā ar nolikumu „mājas stacionārs";
   5. 10.5. pacienta aprūpe multidisciplinārās (psihiatrs, sociālais darbinieks, psihologs) komandas ietvaros;
   6. 10.6. ambulatorā piespiedu ārstēšana ar tiesas lēmumu;
   7. 10.7. objektīvu un subjektīvu anamnestisko datu iegūšana no pacientiem, kuri nav spēcīgi adekvātam kontaktam vai aktīvi pretojas kontaktam;
   8. 10.8. atzinuma sniegšana Valsts militārā dienesta medicīniskajai komisijai ar psihologa slēdzienu;
   9. 10.9. vispārēja psihiatriskā pārbaude pēc varas iestāžu pieprasījumiem;
   10. 10.10. medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas ambulatorās psihiskās aprūpes nodaļā:
    1. 10.10.1. psihiski slimu un garīgi atpalikušu pacientu socializācija (dienas nodarbības centrs);
    2. 10.10.2. komunikācijas spēju veicināšana un apziņas celšana (dienas nodarbības centrs);
    3. 10.10.3. individuālais konsultantīvais darbs, atbalsta sniegšana, pozitīvu emociju veicināšana;
    4. 10.10.4. kontakts dibināšana ar pacientu, tuviniekiem, sociālo institūciju, risinot esošas problēmas (dzīvokļa remonts, siltumapgāde, parādu dzēšana par dzīvokli, personas apliecinošu dokumentu atjaunošana, pensijas kārtošana, pierakstīšana, dokumentu kārtošana pacientiem ,kuri nozīmēti iekārtošanai pansionātā);
    5. 10.10.5. rīcībnespējīgo pacientu apsekošana, attiecību novērtēšana starp aizgādniecībā esošo un aizgādni.
  11. 11. Psiholoģijas tehnoloģijas ar psihiski slimu pacientu (šajā sadaļā minētie minimālie laika limiti ir uzskatāmi par zemāko robežu, kura, atkarībā no pacienta īpatnībām, atļauj apakšpunktā minēto tehnoloģiju uzskatīt par pielietotu):
   1. 11.1. primārā konsultācija ar pacientu, piederīgajiem, medicīnas personālu (ar ārsta, medmāsu, sociāliem darbiniekiem) iegūstot primāro informāciju, lai izstrādātu psihologa darba virzienus vai uzdevumus (60 min);
   2. 11.2. eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – personības emocionālā stāvokļa un raksturs iezīmju diagnostika (120 – 180 min);
   3. 11.3. eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – kognitīvo spēju diagnostika, atmiņas, uzmanības un domāšanas process (60 – 90 min);
   4. 11.4. intelektuālo spēju izmeklēšana ar Vekslera metodi (60 – 120 min);
   5. 11.5. datu apstrāde – kopainas izveide, balstoties uz testu rezultātiem un iegūto informāciju (60 min);
   6. 11.6. slēdzienu uzrakstīšana;
   7. 11.7. individuāls konsultatīvs darbs – psiholoģiskā atbalsta sniegšana, pozitīva emocionālā stāvokļa veicināšana (60 min);
   8. 11.8. individuālās psihokorekcijas darbs – konstruktīvu un reālistisku attiecību formēšanai pret sevi un sociālo apkārtni (60 min);
   9. 11.9. psihokorekcijas grupā (3 – 8 pacienti) – sociālo iemaņu rehabilitācijas treniņš (mērķis – paaugstināt sociālās efektivitātes funkcionēšanu) (60 min);
   10. 11.10. noslēguma konsultācija – darbības izvērtēšana – darbības izvērtēšana (30 – 40 min) (saruna ar ārstu, pacientiem);
   11. 11.11. slēdzienu un rekomendāciju izstrāde (20 min);
   12. 11.12. autotreniņa izvērtēšanas grupā (10 reizes pa 45 – 60 min);
   13. 11.13. psiholoģijas tehnoloģijas darbā ar bērniem:
    1. 11.13.1. primārā konsultācija ar bērnu, vecākiem vai aizbildņiem, skolotājiem, medicīnas personālu, iegūstot primāro informāciju, lai izstrādātu psihologa darba virzienus vai uzdevumus (60 min);
    2. 11.13.2. individuālais konsultatīvais darbs – psiholoģiskā atbalsts sniegšana, pozitīva emocionālā stāvokļa veicināšana (60 min);
    3. 11.13.3. intelektuālās sfēras izmeklēšana (verbālās un neverbālās funkcijas) (90 – 120 min);
    4. 11.13.4. eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – kognitīvo spēju diagnostika:
     1. 11.13.4.1. atmiņas procesu izmeklēšana (30 min);
     2. 11.13.4.2. uzmanības procesu izmeklēšana (20 min);
     3. 11.13.4.3. domāšanas procesu izmeklēšana (40 min);
    5. 11.13.5. eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude – personības emocionālā stāvokļa un rakstura iezīmju diagnostika (60 – 90 min);
    6. 11.13.6. datu apstrāde – kopainas izveide, balstoties uz testu rezultātiem un iegūto informāciju (60 min);
    7. 11.13.7. psihokorekcijas darbs: individuāli vai grupā;
    8. 11.13.8. autotreniņš (10 reizes pa 30 – 45 min);
    9. 11.13.9. racionālā terapija: saruna ar pacientu, vecākiem vai aizbildņiem, skolotājiem (30 min);
    10. 11.13.10. psihokorekcija grupā (3 – 8 pacienti);
    11. 11.13.11. psihotreniņš (uzmanības korekcija) (10 reizes pa 60 min);
    12. 11.13.12. darbs ar neirotiskiem pacientiem (enurēze, enkopreze, fobijas) (10 reizes pa 60 min);
    13. 11.13.13. noslēguma konsultācija – darbības izvērtēšana (40 min);
    14. 11.13.14. slēdzienu un rekomendāciju izstrāde, noslēguma saruna ar bērniem, pieaugušiem, vecākiem vai aizbildņiem, skolotājiem (45 – 60 min);
    15. 11.13.15. slēdzienu un rekomendāciju uzrakstīšana ārstam (60 min);
  1. 12. Rehabilitācijas nodaļas darba tehnoloģijas:
   1. 12.1. kontakta dibināšana ar pacientu, tuviniekiem, vietējo sabiedrību sociālajām institūcijām vai citām institūcijām (personisks kontakts rehabilitācijas iestādē, telefonisks kontakts, rakstiska kontaktēšanās, izbraukums);
   2. 12.2. situācijas analīze (kontaktā iegūtās informācijas apkopošana, analīze, pacienta un viņa vides resursu novērtēšana) turpmākās sadarbības nepieciešamības noskaidrošanai;
   3. 12.3. sadarbības plānošana (kādā jomā notiks sadarbība, vienošanās ar sadarbības partneri par sadarbības mērķi, kādā līmenī notiks sadarbība, ar kādiem līdzekļiem), piesaistot sociālos darbiniekus;
   4. 12.4. sadarbība ar pacientu (pārrunas par slimības izraisītajām izmaiņām sociālajā situācijā, empātisks atbalsts, konsultēšana par tiesībām uz sociālo palīdzību);
   5. 12.5. sadarbība ar pacienta tuviniekiem (pārrunas par iespējām pielāgoties jaunajai situācijai, empātisks atbalsts, pārrunas par turpmākās aprūpes vai atbalsts nodrošināšanu pacientam);
   6. 12.6. sadarbība ar valsts un vietējo sabiedrību sociālajām vai citām institūcijām (palīdzības koordinēšana, starpnieka funkcija, informācijas apmaiņas nodrošināšana) nodrošinot pacientam atbalstu pēc izrakstīšanās no rehabilitācijas iestādes;
   7. 12.7. sadarbība ar citiem speciālistiem rehabilitācijas komandā un personālu rehabilitācijas centrā (psiholoģi, sociālie darbinieki);
   8. 12.8. sadarbības ar pacientu un pacienta tuviniekiem novērtēšana (atskaite par darbu ar pacientu, pārrunas ar pacientu);
   9. 12.9. rehabilitācijas vēlīno rezultātu novērtēšana, citu aptauju veikšana un rezultātu analīze;
   10. 12.10. grupa darba organizēšana pacientiem ar līdzīga rakstura problēmām;
   11. 12.11. sadarbība ar stacionāra nodaļu psihiatrijas māsām (rehabilitācijas māsām), palīdz pacientiem pielāgoties jaunai situācijai, apgūt pašapkalpošanas iemaņas, slimnieku pievēršana kultūrterapijai (teātra, iestāžu apmeklēšana, ekskursijas):
    1. 12.11.1. rehabilitācijas režīmu piemērošana;
    2. 12.11.2. kultūrterapija, darba terapija;
    3. 12.11.3. pieņemami rehabilitācijas pasākumi pacientam izrakstoties no stacionāra;
   12. 12.12. sadarboties ar ambulatoriem slimniekiem, kuriem piesaistīti viņu vecākus, kontakta dibināšanai;
   13. 12.13. psihologu nodarbības ar ambulatoriem slimniekiem „Grupveida psihoterapija" vai „Individuālā psihoterapija", psiholoģiska atbalsts sniegšana, pozitīva emocionālā stāvokļa veicināšana;
   14. 12.14. sociālo darbinieku nodarbības ar sabiedrību, lai pārvarētu stigmatizmu.