Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Atkarības slimību ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskā tehnoloģija

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. I. Vispārīgie jautājumi

  1. 1. Minesotas 12 soļu programma ir kompleksa, īsa termiņa atkarības slimību psihosociālās ārstēšanas metode, kas nodrošina
 3. atgriezeniskās izmaiņas visās atkarīga cilvēka dzīves jomās, tā balstīta uz šādiem principiem:
  1. 1.1.atkarība ir primāra, hroniska progresējoša slimība, ko raksturo nespēja kontrolēt atkarības vielas lietošanas vai citu atkarību
 4. izraisošu procesu laiku, biežumu, daudzumu un to nevar kontrolēt tikai ar gribasspēku un raksturu;
  1. 1.2. atkarība ir fiziska, psihiska, sociāla un garīga slimība, kura rada līdzatkarību ģimenē, darba vietā, jebkurā sociālā vidē.
  2. 2. Atkarība ilgst visu atlikušo mūžu, tādēļ programmas galvenais mērķis ir panākt pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanos.
  3. 3. Atveseļošanās programma ir darbietilpīgs ārstniecisks process, kas ir vērsts uz četrām galvenajām cilvēka darbības funkciju
 5. grupām – fizisko, psiholoģisko, garīgo un sociālo.
 6. II. Programmas apraksts

  1. 4. Programmas organizācijas virzieni:
  2. 4.1. izglītošana;
  3. 4.2. grupas nodarbības;
  4. 4.3. individuālais darbs ar pacientu;
  5. 4.4. medikamentoza terapija ar individuālu pieeju terapijas plāna sastādīšanā;
  6. 4.5. mērķtiecīga pacientu kopdzīves organizācija;
  7. 4.6. darbs ar ģimenes locekļiem;
  8. 4.7. pacientu iesaistīšana atbalsta grupu kustībā, kas vērsta uz pacientu noturības veidošanu pret atkarību.
  9. 5. Programmas mērķis:
  10. 5.1. sniegt pacientam zināšanas par slimību, tās norisi, pazīmēm, atveseļošanās procesu;
  11. 5.2. saprotami un pārliecinoši atklāt likumsakarības, kas noteikušas pacienta uzvedības, reakcijas veidu un rīcības maiņu un
 7. uzlabot vai atjaunot pacienta psiholoģisko, garīgo un fizisko veselības stāvokli;
  1. 5.3. palīdzēt pacientam integrēties sabiedrībā;
  2. 5.4. radīt pareizu izpratni par atkarību un līdzatkarību ģimenes locekļiem, atklāt tuvinieku nozīmi atkarīga cilvēka dzīvē un
 8. atveseļošanās gaitā.
  1. 6. Pielietojamās metodes:
  2. 6.1. individuālās pacientu un pacientu grupas konsultācijas, lekcijas, diskusijas, speciālās literatūras lasīšana, kopīgas sadzīves
 9. veidošana;
  1. 6.2. psihodrāma, sociometrija, mākslas un mūzikas terapija;
  2. 6.3. grupas terapija ar pacientiem un viņu ģimenes locekļiem;
  3. 6.4. specifiska obsesīvi kompulsīvās tieksmes terapija un simptomātiska terapija diagnosticēto blakus slimību ārstēšanai;
  4. 6.5. narkologa, psihologa, psihoterapeita, psihiatra un somatoneiroloģiskā profila speciālistu konsultācijas.
  5. 7. Šī programma notiek stacionārā. Sociāli saglabātiem, motivētiem, kā arī citos individuālos gadījumos programma var tikt
 10. realizēta ambulatori dienas stacionārā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot nakts mājas kā viesnīcas pakalpojumu. Vides maiņa un indikāciju gadījumā (nemotivēti, sociāli nelabvēlīgi. u.c.) diennakts 28 dienu izolācija no ierastās, psiholoģiskās vides, pamatojoties uz atkarības patoģenēzi ir būtisks atveseļošanās sākumposma priekšnosacījums.
 11. III. Programmas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

  1. 8. Ārstniecībā iesaistītais personāls, kurš ir apguvis Minesotas 12 soļu ārstniecības programmu un atbilstoši kvalificējies tās
 12. prasībām:
  1. 8.1. programmas vadītājs – narkologs vai psihiatrs;
  2. 8.2. psihiatrs (konsultants);
  3. 8.3. psihologs;
  4. 8.4. psihoterapeits (konsultants);
  5. 8.5. medicīnas māsa;
  6. 8.6.medicīnas māsās palīgs (exuser - no atkarības atbrīvojies iepriekš ārstējies pacients pēc Minesotas 12 soļu ārstniecības
  programmas);
  1. 8.7. sociālais darbinieks;
  2. 8.8. darba organizācija programmā notiek saskaņā ar katra darbinieka un speciālista amata aprakstu.
 13. SIA ,,AKRONA 12"
 14. MT 10 -004