Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

NOGA sistēmas izmantošana kardioloģijā

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

NOGA sistēmas izmantošana kardioloģijā

1. Ievads

NOGA sirds navigācijas sistēma ir nefluorogrāfiska, mazinvazīva endoventrikulārā elektromehāniskā kartēšanas sistēma, ko var izmantot gan diagnostiskiem, gan terapeitiskiem nolūkiem.

Izmantojot NOGA sistēmu, tiek veikta precīza trīsdimensionāla intrakardiāla diagnostika pacientiem ar sirds slimībām vai arī tiek nodrošināta precīza lāzera enerģijas, farmakoloģisku līdzekļu un zāļu, t.sk., jaunieviestās terapijas zāļu, precīza ievadīšana noteiktā vietā miokardā.

NOGA sistēma efektīvi izmantojama farmakoloģisku līdzekļu un zāļu, t.sk., jaunieviestās terapijas zāļu, ievadīšanai miokardā, miokarda infarkta un išēmiskas sirds slimības terapijā. NOGA sistēma nodrošina tiešāku precīzāku zāļu ievadīšanu mērķa audos, kā tas nav pārliecinoši iespējams ar sistēmiskām injekcijām, samazinot sistēmisko toksicitāti no injicējamās vielas un palielinot injicējamās vielas iedarbību mērķa zonā, vienlaicīgi neietekmējot nemērķa orgānus. Tā ir drošāka, mazāk invazīva un klīniski pieejamāka, nekā transepikardiālā pieeja zāļu ievadīšanai miokardā.

Nodrošinot detalizētu elektrofizioloģisku un kustību datu iegūšanu un apstrādi ir iespējams analizēt reģionālu miokarda dzīvotspēju, perfūziju un mehānisko funkciju, lai izšķirtu dzīvos, nedzīvos, išēmiskos un hibernētos miokarda audus, kas ir īpaši svarīgi pacientiem ar išēmisku sirds slimību (koronāru sirds slimību). Bipolāra signāla analīze dod iespēju precīzi noteikt transmurāla infarkta esamību un izplatību un izmeklēšanu, ļaujot procedūru uzreiz turpināt ar pekutānu koronāru intervenci revaskularizācijas veikšanai.

NOGA sistēma dod iespēju novērtēt postproceduālu miokarda išēmiju pēc perkutānas koronāras intervences veikšanas. Analizējot miokarda reģionālo mehānisko funkciju un elektrisko aktivitāti, NOGA sistēmu ir iespējams izmantot resinhronizācijas terapijas efektivitātes prognozēšanai. NOGA sistēma, apvienojot vizualizācijas, navigācijas un datu analīzes sistēmu ar injekcijas sistēmu, nodrošina precīzu lāzera enerģijas, gēnu, cilmes šūnu vai citu substanču ievadi „mērķa” miokarda vietā.

2. Realizācijas nosacījumi un apstākļi

2.1. MT NOGA sistēmas lietošanas indikācijas kardioloģijā:

Diagnostiskiem nolūkiem:

 • sirds bojājuma esamības un izplatības noteikšana miokarda infarkta diagnostikā;
 • miokarda išēmijas noteikšana pēc perkutānas koronāras intervences veikšanas;
 • miokarda funkcijas un išēmijas pakāpes noteikšana pirms plānotas perkutānas koronāras intervences veikšanas;
 • resinhronizācijas terapijas efektivitātes prognozēšana pacientiem ar sirds mazspēju.

Terapijas nolūkiem:

 • farmakoloģisku līdzekļu un zāļu, t.sk., jaunieviestās terapijas zāļu, ievadīšana miokardā ( piem., pacientiem ar hronisku išēmisku sirds slimību vai miokarda infarktu).

2.2. MT NOGA sistēmas lietošanas kontrindikācijas kardioloģijā

 • izteikta anēmija;
 • akūta asiņošana;
 • smaga cukura diabēta dekompensācija;
 • nenoskaidrota febrilitāte un/vai nekontrolēta aktīva infekcija;
 • nopietna koagulopātija;
 • grūtniecība (tikai ļoti īpašos, retos gadījumos grūtniecības laikā pieļaujama procedūras veikšana, pacientei mazo iegurni nosedzot ar svina pārsegu);
 • u.c. izmantojamo preparātu zāļu aprakstos noteiktās.

2.3. Brīdinājumi

 • NOGA sistēmu kardioloģijā drīkst lietot tikai NOGA sistēmas lietošanas metodi apguvis kardiologs/-i, kurš ieguvis metodes sertifikātu ārstnieciskajā un diagnostiskajā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervencē un diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācijā un angiogrāfijā. Nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus, piem., asinsvadu ķirurgus, sirds ķirurgus, anesteziologus reanimatologus.
 • NOGA sistēmu kardioloģijā var izmantot stacionārajās ārstniecības iestādēs, kur ir atbilstoša infrastruktūra, apmācīts un sertificēts personāls;
 • Stacionārā uz vietas ir jābūt pieejamai neatliekamai kardioķiruģiskai un angioķirurģiskai palīdzībai. Ārstiem jābūt gataviem rīkoties neatliekamās situācijās, kas saistītas ar iespējamām procedūras komplikācijām.
 • Nepieciešamības gadījumā pacientiem ar insulīnatkarīgu cukura diabētu, nieru mazspēju, pacientiem ar perifēro artēriju slimību, alerģijām vai ilgstošu antikoagulantu lietošanu, pirms procedūras var tikt nozīmēta atbilstoša terapija nevēlamu risku mazināšanai.
 • Procedūru nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta pilnīga sterilitāte.

2.4. Iespējamās blakusparādības

 • Hipotensija;
 • aritmijas;
 • vazovagalās reakcijas;
 • insults;
 • infekcijas;
 • alerģiskas reakcijas;
 • nieru mazspēja un kontrastvielas inducēta nefropātija;
 • vaskulāras komplikācijas (piem., akūta tromboze, distāla embolizācija, artērijas disekcija, pseidoaneirisma, asiņošana);
 •  u.c.izmantojamo preparātu zāļu aprakstos noteiktās.

2.5. MT lietošana īpašām pacientu grupām

Grūtniecības gadījumā jāveic pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu starojuma un nevēlamo faktoru ietekmi uz augli un māti. Bērniem - var lietot pacientiem, kuru svars un augums ir pietiekams, lai varētu ievadīt ievadkatetru.

3. MT apraksts

3.1. Pirms - procedūras periods

 • Indikācijas procedūras veikšanai nosaka kardiologs, izvērtējot pacienta anamnēzi, fizisko stāvokli, vispārējās klīniski laboratoriskās analīzes, elektrokardiogrammu un krūškurvja rentgenogrammu.
 • Pacientam un viņa piederīgajiem vispusīgi izskaidro plānotās ārstēšanas būtību, nepieciešamību, risku, ieguvumu un iespējamās komplikācijas.
 • Pacients un/vai viņa piederīgie apliecina piekrišanu procedūrai ar parakstu uz informētās piekrišanas veidlapas.
 • Pacients nedrīkst ēst 8 stundas pirms procedūras. Premedikācija nav obligāta.

3.2. Procedūra

 • Procedūra tiek veikta operāciju telpā, kas aprīkota ar nepieciešamajām medicīniskām ierīcēm procedūras veikšanai, uz specializēta operāciju galda, pacientam guļot uz muguras. Tiek veikta EKG monitorēšana.
 • I/v ievada heparīnu 5000 – 10000 DV.
 • Pacients tiek sedēts, izmantojot i/v ievadītus nomierinošus medikamentus.
 • Pēc ādas apstrādes ar dezinficējošu šķīdumu tiek veikta lokālā anestēzija.
 • Punktē un kateterizē a.femoralis

Diagnostiskiem nolūkiem

 • Pēc asinsvada pieejas ieguves, diagnostiskais kateters tiek fluoroskopiskā kontrolē retrogrādi nogādāts kreisajā kambarī un sākta sirds kreisā kambara kartēšana.
 • Analizē kartēšanas rezultātā iegūtos datus:

• sirds kreisā kambara volumetriskos rādītājus, kas ļauj novērtēt pacienta hemodinamiku un sirds izmērus – kreisā kambara beigu sistolisko tilpumu, kreisā kambara beigu diastolisko tilpumu, kreisā kambara izsviedes frakciju, sirds minūtes tilpumu;

• lokālo aktivācijas laiku;

• unipolāro voltāžu;

• bipolāro voltāžu;

• lineāro lokālo saīsināšanos;

 • Izmantojot voltāžu un lokālo saīsināšanās rādītāju datu analīzi, konstruē trīsdimensionālu krāsu attēlu.

Terapeitiskiem nolūkiem

 • Diagnostiskais kateters fluoroskopiskā kontrolē tiek nomainīts pret transporta katetru, retrogrādi nogādāts kreisajā kambarī.
 • Pēc katetra gala pozicionēšanas mērķa endomiokarda vietā tiek ievadīts nepieciešamais materiāls vai substance ar aptuveno ātrumu 1 ml 15 sekundēs. Ievadīšana tiek atkārtota vairākas reizes, reižu skaits ir individuāls katram pacientam, ņemot vērā datu analīzi.
 • Pēc pēdējās injekcijas evakuē transporta katetru , veic a.femoralis punkcijas vietas manuālu kompresiju, līdz panākta stabila hemostāze (vismaz 10 min.), vai izmanto īpašas slēdzējierīces.

3.3. Pēc procedūras periods

 • Pēc procedūras pacientu pārved uz parastu palātu, gultas režīms 6 – 8 stundas.
 • 5 dienas jāsaudzē artērijas punkcijas vieta, jāizvairās no spraigām fiziskām darbībām.
 • Pacients atsāk lietot iepriekš nozīmēto terapiju.

4. Ārstniecības personas, viņu vispārējā un papildu kvalifikācija, kas nepieciešama MT realizācijai

Medicīnisko tehnoloģiju realizē ārstniecības personas:

 • kardiologs/-i, kurš ieguvis metodes sertifikātu sertifikātu ārstnieciskajā un diagnostiskajā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervencē un diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācijā un angiogrāfijā un apguvis NOGA sistēmas lietošanu. Nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus, piem., asinsvadu ķirurgus, sirds ķirurgus, anesteziologus reanimatologus.
 • medicīnas māsa/s ar specializāciju invazīvajā kardioloģijā vai invazīvajā radioloģijā.

5. MT tehnoloģiskais nodrošinājums

5.1. Ārstniecības līdzekļi

Lai nodrošinātu MT veikšanu, izmanto visdažādāko medicīnisko ierīču, medikamentu (piem., heparīns, sedatīvie līdzekļi u.c.) un palīgierīču kopumu. MT realizācijā var izmantot tikai likumīgi Latvijas tirgū ievietotus ārstniecības līdzekļus saskaņā ar to pielietošanu nosakošiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Specifiskas medicīniskās ierīces

 • Digitālās angiogrāfijas rentgeniekārta ar darba staciju.
 • Rentgenkontrastviela.
 • Operāciju galds.
 • Spiediena kolektors (pressure manifold) invazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšanai procedūras laikā un kontrastvielas ievadei.
 • Elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārta.
 • Pulsoksimetrs.
 • Asins gāzu analizators (oksimetrs).
 • Defibrilators un pilns reanimācijas pasākumiem nepieciešamais medikamentu un instrumentu komplekts.
 • Pagaidu transvenozās elektrokardiostimulācijas iekārta un elektrodi.
 • Perfuzori.
 • Palīgierīču kopums, ar kuru palīdzību tiek veiktas invazīvas ārstnieciskas procedūras (piemēram, lielo asinsvadu punkciju vietas slēdzējsistēmas).
 • NOGA sistēma:

• Vizualizācijas un datu apstrādes sistēmas - Dators un darba stacija (Mountain View, CA, USA).

• Lokalizācija bloks, kas tiek pozicionēts zem pacienta. Tas sastāv no 3 spirālēm, kas ģenerē magnētiskos laukus (5x10-5 līdz 5x10-6 Tesla).

• Katetri:

- References katetrs (REFSTARTM ar QWIKPATCH External Reference Patch, BiosenseWebster) precizitātes nodrošināšanai kartēšanas laikā;

- 7 frenču diagnostiskais katetrs (NogaStar.Biologics Delivery Systems Group);

- 8 frenču transporta katetrs (MyostarTM, BiosenseWebster, Diamond Bar, CA, USA) substanču injicēšanai/transportēšanai.

5.3. Telpas un to aprīkojums

MT var tikt veikta tikai tādos stacionāru ārstniecības iestāžu centros, kuri atbilst un ir aprīkoti ar nepieciešamajām medicīniskajām ierīcēm medicīniskās tehnoloģijas veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Rīgā,
2016.gada 7.novembrī

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents
Prof. Andrejs Ērglis