Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Izvērsts apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas "mūzikas terapija" apraksts

 1. Pielikums 3
 2. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 3. Mūzikas terapija

 4. 1. Pacienta orientējošā aktuālā fiziskā, psiholoģiskā stāvokļa un sociālās situācijas izvērtēšanas un analīzes mūzikas terapeita tehnoloģijas:
  1. 1.1. sākotnējās informācijas iegūšana (kontakta dibināšana un intervija ar pacientu) (30 - 90 min);
  2. 1.2. pacienta grūtību un situācijas analīze, iegūstot papildus informāciju no piederīgajiem, ārstniecības personāla (60 min);
  3. 1.3. pacientu pašnovērtējuma aptaujas (30 – 60 min);
  4. 1.4. objektīvā izvērtējuma testi (30 – 60 min);
  5. 1.5. mūzikā balstīta izvērtēšana mūzikas terapijā: (30 – 90 min):
   1. 1.5.1.Nordofa &Robinsa/ Plahlas/ Vigrama attiecību, uzvedības, attīstības un muzikālie profili (90 min);
   2. 1.5.2. audio/videogrāfijas analīze uzvedības, muzikālās darbības, vokālās/ instrumentālās improvizācijas, komunikācijas, kustību jomas, kognitīvo procesu izvērtēšanai (90 min);
  6. 1.6. vispārējā pārskata izveide (izvērtēšanā iegūtās informācijas, multiprofesionālās komandas dalībnieku izmeklējumu rezultātu analīzes un pacienta slimības vēstures analīzes apkopošana) un mākslas terapeita darba hipotēzes izvirzīšana un formulēšana, mūzikas terapijas mērķu un uzdevumu formulēšana, mūzikas terapijas rezultātu novērtēšanas plānošana; ja mūzikas terapeits strādā multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā – mūzikas terapijas mērķu integrācija kopējā komandas darba plānā (60 – 90 min).
 5. 2. Mūzikas terapeita darba tehnoloģijas:
  1. 2.1 mūzikas terapijas sesija (individuāli vai grupā), izmantojot ievada un/vai iesildīšanās tehnikas, darbības tehnikas un noslēguma tehnikas, iekļaujot specifiskas mūzikas terapijas metodes vai to elementus kopējā procesā (improvizācija uz mūzikas instrumentiem un/vai ar balsi, aktīva un pasīva mūzikas klausīšanās, skaņdarbu/ dziesmu sacerēšana, darbs ar dziesmu tekstu) (30 – 120 min):
   1. 2.1.1. iesildīšanās tehnikas – individualizēti aktīvi vingrinājumi individuāli vai grupā, lai aktivizētu pacientu mūzikas terapijas procesam (aktivizācijas, uzmanības, muzikālās sasveicināšanās, ķermeņa iesildīšanas un elpošanas tehnikas,);
   2. 2.1.2. darbības tehnikas – individualizēti direktīvi uzdevumi terapeitisko mērķu sasniegšanai (sensoro/ motoro funkciju un skaņas integrācijas tehnikas, kognitīvo spēju attīstīšanas tehnikas, emocionālā kontakta veidošanas tehnikas, elpošanas regulēšanas tehnikas);
   3. 2.1.3. darbības tehnikas – individualizēti aktīvi un nedirektīvi uzdevumi terapeitisko mērķu sasniegšanai (vokāla un/vai instrumentālu improvizācija; metaforu radīšana un simbolizēšana);
   4. 2.1.4. darbības tehnikas – individualizēti uzdevumi, iekļaujot multimodālās tehnikas (zīmēšana mūzikas pavadībā, kustību ievirzes tehnikas);
   5. 2.1.5. darbības tehnikas – individualizēti receptīvās mūzikas terapijas uzdevumi (mūzikas klausīšanās tehnikas un relaksācija; muzikālo darbību klausīšanās un/vai vērošana audio /videogrāfijā);
   6. 2.1.6. noslēguma tehnikas katras mūzikas terapijas sesijas integrēšanai (verbalizācija, dialoga veidošana un atgriezeniskā saikne; specifiskas regulatīvas (aktīvas un pasīvas) apvienojošas mūzikas terapijas tehnikas).
 6. 3. Mūzikas terapijas rezultātu novērtēšana, atbilstoši 1.5. punktam (60 min).
 7. 4. Slēdzienu un rekomendāciju izstrāde (30 min).
 8. 5. Savas prakses supervīzija individuāli vai grupā (60 – 90 min).
 9. 6. Mūzikas terapeits, izmantojot 1. un 2. punktā minētās tehnoloģijas piedalās pacientu ārstniecības procesā neatkarīgas prakses (monoprofesionāla pakalpojuma sniedzējs) vai multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā.
 10. 7. Mūzikas terapeits, lietojot minētās tehnoloģijas, tiešā kontaktā ar pacientu sastāda ne vairāk kā pusi no mūzikas terapeita darba laika. Mūzikas terapeits var strādāt ne vairāk kā ar četriem (ja sesijas ilgums ir stunda un vairāk kā stunda) vai pieciem (ja sesijas ilgums ir mazāk kā stunda) individuālajiem pacientiem dienā, vai maksimāli ar divām grupām dienā. Mūzikas terapeits var strādāt ne vairāk kā ar vienu grupu un diviem individuālajiem pacientiem dienā. Optimālais grupu vadīšanas daudzums ir viena grupa nedēļā. Pārējā laikā mākslas terapeits veic savas prakses supervīziju un sesiju analīzi.
 11. 8. Mūzikas terapeits veic regulāru savas prakses supervīziju.
 12. Liepāja, 2010 gada 5. martā
 13. Biedrības "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija" valdes priekšsēdētāja:
 14.                                                                                              /Mirdza Paipare/
 15. MT 10-007