Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Pacienta aktivitāšu un dalības izvērtēšana un analīze fizioterapijā

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Pacienta aktivitāšu un dalības izvērtēšana un analīze fizioterapijā

Ievads

Fizioterapija ir atsevišķa veselības aprūpes nozare, kas ietver sevī gan pacienta novērtēšanas un analīzes medicīniskās tehnoloģijas (turpmāk - MT), gan dažādas ārstēšanas MT. Fizioterapijas MT tiek plaši pielietotas un ir efektīvas dažādu pacientu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Tās ir drošas, neinvazīvas, ētiskos principus respektējošas. Pētījumi ir apstiprinājuši, ka fizioterapijas MT atbilstoša un agrīna pielietošana ir ekonomiski izdevīga vairāku saslimšanu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā.

Lai varētu veikt pilnvērtīgu pacienta novērtēšanu, kas tālāk kalpotu par pamatu terapeitisko mērķu un ārstēšanas tehnoloģiju izvēlē, fizioterapeitam ir nepieciešams gūt priekšstatu par pacienta funkcionālajām spējām un ar veselību saistīto dzīves kvalitāti, nepieciešams iegūt izpratni par pacienta spējām veikt dažādas fiziskas aktivitātes un iesaistīties ikdienas aktivitātēs (t.sk., darbā, brīvā laika nodarbēs).

Pacienta aktivitāšu un dalības izvērtēšanā un analīzā iegūtie rezultāti, kopā ar pārējo pacienta komplekso izvērtējumu, ļauj plānot mērķtiecīgu un efektīvu terapijas procesu.

MT pielietošanas nosacījumi

Fizioterapeitam savā darbā ir būtiski izvērtēt katra pacienta spēju veikt dažādas ikdienā nepieciešamas fiziskās aktivitātes, jo aktivitāšu ierobežojums un tā mazināšana ir viens no galvenajiem fizioterapijas uzdevumiem. Aktivitāšu veikšanas spējas un to ierobežojums tiek izvērtēts visiem pacientiem, neatkarīgi no klīniskās diagnozes un funkcionālā stāvokļa.

Pacienta iesaistīšanās spēja ikdienas aktivitātēs (dalība) ir saistīta ar dažādiem faktoriem, un šo faktoru ietekmes izvērtējumam ir nepieciešama multidisciplināra izvērtēšana, bet fizioterapeitam ir būtiski pamanīt un izprast katra pacienta dalību un tās ierobežojumus.

MT procedūras (metodes) apraksts

Lai izvērtētu pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, tiek izmantots gan objektīvs novērtējums (novērojot pacientu aktivitātes laikā), gan subjektīvs pacienta vērtējums (intervijas laikā noskaidrot pacienta vērtējumu par spējām un ierobežojumu vai izmantojot dažādas klīniski aprobētas pašvērtējuma anketas). Izvērtējot spēju veikt aktivitāti, tiek izvērtēta gan tās kvantitāte, gan kvalitāte (t.sk., nepieciešamā palīdzība un/vai palīglīdzekļi).

Tiek izvērtētas tādas fiziskās aktivitātes kā pašaprūpes aktivitātes (ģērbšanās, mazgāšanās, tualete un citas higiēnas aktivitātes, ēšana un ēdiena pagatavošana), mājsaimniecības aktivitātes (mājas uzkopšana, iepirkšanās), pārvietošanās spējas (mājas vidē, ārpus mājas dažādās vidē, kāpnes un citas vides barjeras), darba aktivitātes, brīvā laika aktivitātes (t.sk., sporta aktivitātes). [1,2]Fizioterapeits pacienta novērtēšanas procesā iepazīstas ar iepriekš veikto izmeklējumu

rezultātiem, īpašu uzmanību vēršot uz iespējamajām brīdinājuma pazīmēm vai atsevišķu tehnoloģiju kontrindikācijām.

Pacienta iesaistīšanos (dalību) ikdienas aktivitātēs (t.sk., darbā, brīvā laika aktivitātēs) tiek izvērtēta gan pēc pacienta subjektīvā vērtējuma (informācija tiek iegūta strukturētas intervijas laikā, vai izmantojot klīniski aprobētas pašvērtējuma anketas), gan izvērtējot pacienta tuvinieku vai aprūpētāju vērtējumu, gan, ja pieejams, analizējot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas locekļu izvērtējuma rezultātus. [1,2]

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

Personāls. Lai veiktu pacienta aktivitāšu un dalības izvērtējumu, nepieciešama izpratne par funkciju ierobežojumiem, aktivitāšu un dalības (iesaistīšanās) izvērtēšanas pamatprincipiem. Izvērtējuma testus var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas minētās zināšanas un iemaņas, tai skaitā fizioterapeiti (zināšanas apgūst pamata izglītības programmā).

Medicīniskās ierīces. MT realizācijai izmanto Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces un metodes (medicīniskās tehnoloģijas). MT realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces un zāles, un pielietot metodes (MT), kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

Telpas un to tehniskais nodrošinājums.

MT realizē telpās, kas atbilst Latvijas republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām specialista kabinetam ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Nav nepieciešams specifisks tehniskais nodrošinājums.

Vēres

1. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules Veselības organizācija, 2001; Rīga, 2003

2. Levack W. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)--application to physiotherapy.(Guest Editorial) New Zealand Journal of Physiotherapy; 2004

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                                      D.Šmite

Rīga, 03.01.2013

 

MT 13-003