Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas analīze fizioterapijā

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas analīze

fizioterapijā

Pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējums ietver gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.

Multiprofesionālās komandas locekļu izmeklējumu rezultātu analīze un pacienta slimības vēstures analīze:

 • Fizioterapeits pacienta novērtēšanas procesā iepazīstas ar iepriekš veikto izmeklējumu rezultātiem, īpašu uzmanību vēršot uz iespējamajām brīdinājuma pazīmēm vai atsevišķu tehnoloģiju kontrindikācijām.
 • Fizioterapeits iepazīstas ar ārsta slēdzienu par pamata klīnisko diagnozi, kā arī vērš uzmanību uz pavadošajām saslimšanām, traumu anamnēzi, iespējamajām brīdinājuma pazīmēm.
 • No pacienta slimības vēstures fizioterapeitam nepieciešams uzzināt par slimības gaitu, pašreizējo un iepriekšējo ārstēšanu, tās rezultātiem.
 • Tiek izvērtēta brīdinājuma pazīmju un kontrindikāciju esamība gan atsevišķām fizioterapeita novērtēšanas un ārstēšanas tehnoloģijām, gan iespējamajām absolūtām kontrindikācijām fizioterapijai un nepieciešamībai citu speciālistu konsultācijai.
 • Ja fizioterapeits strādā multiprofesionālas komandas ietvaros (piem., rehabilitācijas komandas), tad komandas apspriedes laikā fizioterapeits iegūst, izvērtē un analizē pārējo komandas locekļu (ārstu; citu funkcionālo speciālistu: ergoterapeita, logopēda; medicīnas māsas; klīniskā psihologa; sociālā darbinieka u.c.) veiktās izmeklēšanas rezultātus.

Orientējošas aktuālā psiholoģiskā stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējuma metodes un analīze:

 • Fizioterapeits orientējoši izvērtē pacienta aktuālo psiholoģisko stāvokli gan pacienta pirmajā izvērtēšanas reizē, gan atkārtoti ārstēšanas laikā.
 • Izvērtējums tiek veikts strukturētas intervijas laikā, tiek izvērtēta gan verbālā, gan neverbālā ekspresija, kā arī tiek veikta citu speciālistu (psihoterapeita, klīniskā psihologa) veikto izmeklējumu rezultāti un slēdzienu analīze.
 • Nepieciešamības gadījumā pacienta izvērtēšanā un turpmākajā ārstēšanā tiek iesaistīti psihiskās veselības speciālisti.
 • Fizioterapeits orientējoši izvērtē arī pacienta sociālo situāciju, analizē citu speciālistu slēdzienus un nepieciešamības gadījumā izvērtēšanas un ārstēšanas procesā iesaista kompetentus speciālistus.
 • Orientējošā aktuālā psiholoģiskā stāvokļa izvērtējums tiek veikts ar strukturētas intervijas palīdzību. Tiek orientējoši izvērtēts pacienta emocionālais stāvoklis, uzmanību vēršot depresijas simptomu esamībai, paaugstinātam trauksmes līmenim, bailēm un raizēm. Tiek izvērtēti pacienta uzskati un pieņēmumi (piem., par slimības vai simptomu cēloni), pieredze (piem., neveiksmīga iepriekšējā ārstēšana). Kā arī orientējoši tiek izvērtēti pacienta uzvedības modeļi, piemēram, izvairīšanās uzvedības modelis, destruktīvi uzvedības modeļi, antisociāla uzvedība.
 • Fizioterapeitam ir jāņem vērā, ka pacienta aktuālais psihiskais stāvoklis ietekmēs gan fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas rezultātus, gan tas ir jāņem vērā izvēloties ārstēšanas metodes.
 • Izvērtēšanas laikā būtiski ir pamanīt pazīmes, kas prasa vispusīgu psihiskā stāvokļa izvērtējumu un ārstēšanu, iesaistot kompetentus speciālistus.
 • Sociālās situācijas orientējošais izvērtējums ietver dažādu sociālo faktoru analīzi: fiziskā vide (piem., dzīves vieta, vides barjeras), ģimenes situācija, draugi un citas atbalsta gūšanas grupas, nodarbinātība un darba vide, brīvā laika aktivitātes, ekonomiskā situācija un citi iespējamie ietekmējošie faktori.
 • Lai gūtu izpratni par sociālo situāciju tiek analizēti arī informācija un slēdzieni, ko veikuši citi speciālisti – sociālie darbinieki, ergoterapeiti un citi.

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

Personāls

Pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas analīzi fizioterapijā var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas medicīniskās tehnoloģijas lietošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas pamata vai tālāk izglītības procesā tai skaitā fizioterapeiti (apgūst pamata izglītības programmā).

2. Medicīniskās ierīces, zāles, metodes

Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces, zāles un metodes, kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

Telpas un to tehniskais nodrošinājums

Medicīnisko tehnoloģiju realizē telpās kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām ambulatorai vai stacionārai veselības aprūpes iestādei.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                            D.Šmite

Rīga, 03.01.2013.

 

MT 13-002