Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Dopinga kontrole (paraugu ņemšana)

 1. Metodes izvērsts apraksts

 2. Dopinga kontrole sporta medicīnā (paraugu ņemšana)

  1. I Vispārīgie jautājumi un termini

  2. 1. Dopinga kontroli īsteno, lai sportista organismā konstatētu dopinga vielas vai pierādītu dopinga metodes izmantošanu.
  3. 2. Dopinga kontroli veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  4. 3. Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.
  5. 4. Sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.
  1. 5. Sporta federācija – sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība, kas vada un koordinē darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī (tajā skaitā sporta savienība, asociācija, biedrība u.tml.
  1. II Dopinga kontrolē iesaistītās institūcijas un to darbība

  2. 6. Dopinga kontroles pasākumus koordinē Antidopinga komiteja. Antidopinga komiteja ir konsultatīva institūcija dopinga
 3. kontroles jomā, kuru apstiprina veselības ministrs.
  1. 7. Dopinga kontroli sacensību laikā sportistiem veic pēc Antidopinga komitejas iniciatīvas vai pamatojoties uz pieteikumu, ko
 4. Antidopinga komitejai iesniegusi sporta federācija, kuras biedrs ir konkrētais sportists, attiecīgā starptautiskā sporta federācija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome vai vadošā valsts sporta institūcija.
  1. 8. Antidopinga komiteja divu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sniedz Sporta medicīnas valsts aģentūrai (turpmāk
 5. – aģentūra) informāciju par dopinga kontroles nepieciešamību.
  1. 9. Dopinga kontroli ārpus sacensību laikā sportistiem veic atbilstoši aģentūras izstrādātam dopinga kontroles plānam, kuru
 6. divas reizes gadā iesniedz izvērtēšanai Antidopinga komitejā.
  1. 10. Lai veiktu dopinga kontroli, aģentūra, pamatojoties uz pieteikumu vai dopinga kontroles plānu, iegūst attiecīgā sportista
 7. asiņu vai urīna paraugu.
  1. 11. Sportista asiņu vai urīna parauga iegūšanu veic persona, kuru pilnvarojis aģentūras direktors (turpmāk – dopinga
 8. kontrolieris). Asiņu parauga iegūšanu veic dopinga kontrolieris, kurš ir sertificēta ārstniecības persona.
  1. 12. Aģentūras direktors dopinga kontroles veikšanai izsniedz dopinga kontrolierim rakstisku pilnvaru. Aģentūras atbildīga
 9. amatpersona izsniedz dopinga kontrolierim datus par attiecīgā sportista atrašanās vietu un laiku, dopinga kontrolei nepieciešamo inventāru un dokumentus.
  1. III Pasākumi pirms dopinga kontroles

  2. 13. Dopinga kontrolieris iepazīstina sportistu ar pieprasījumu veikt dopinga kontroli vai izrakstu no dopinga kontroles plāna,
 10. uzrāda savu licenci un pilnvaru, kā arī nodod sportistam uzaicinājumu veikt dopinga kontroli un sportista informācijas lapu. Sportists uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina uzaicinājuma un sportista informācijas lapas saņemšanu. Nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas uzaicinājumu veikt dopinga kontroli paraksta likumiskais pārstāvis. Ja nav likumiskā pārstāvja, tad uzaicinājumu paraksta likumiskā pārstāvja pilnvarots sporta speciālists.
  1. 14. Dopinga kontrolieris informē sportistu par dopinga kontroles kārtību, norāda dopinga kontroles norises vietu, un informē
 11. par tiesībām pieaicināt vienu personu piedalīties dopinga kontrolē. Nepieciešamības gadījumā sportists drīkst pieaicināt tulku. Nepilngadīga vai rīcībnespējīga sportista dopinga kontroli veic tikai likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Ja nav likumiskā pārstāvja, tad dopinga kontroli veic likumiskā pārstāvja pilnvarota sporta speciālista klātbūtnē.
  1. 15. Ja dopinga kontrolieris aģentūras norādītajā sportista atrašanās vietā un laikā trīs reizes septiņu dienu laikā neatrod
 12. sportistu vai ja sportists atsakās parakstīties par uzaicinājuma saņemšanu, dopinga kontrolieris rakstiski informē par to aģentūru.
  1. 16. Dopinga kontrolieris nodrošina nepārtrauktu sportista uzraudzību dopinga kontroles laikā un ierašanos dopinga kontroles
 13. vietā ne vēlāk kā vienu stundu pēc uzaicinājuma saņemšanas. Gadījumos, kad sportists piedalās preses konferencē, apbalvošanas ceremonijā vai veic atsildīšanās pasākumus, sportists drīkst ierasties dopinga kontroles vietā vēlāk.
  1. 17. Sportistam ierodoties dopinga kontroles vietā dopinga kontrolieris atzīmē sportista ierašanās laiku.
  2. 18. Paraugu iegūšanu un kodēšanu veic, izmantojot urīna savākšanas trauciņu, pagaidu aizzīmogošanas komplektu un urīna
 14. vai asiņu parauga dopinga kontroles komplektu ar kodu. Katram no minētajiem priekšmetiem jābūt rūpnieciski ievietotam atsevišķā iepakojumā un šim iepakojumam jābūt aizvērtam tā, lai priekšmeti nevarētu saskarties ar apkārtējo vidi un nodrošinātu šo priekšmetu neaizskaramību (turpmāk – individuālā iepakojumā).
  1. 19. Ja sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei, dopinga kontrolieris rakstiski informē par to aģentūru.
  2. IV Urīna parauga iegūšana

  3. 20. Urīna parauga iegūšanai dopinga kontrolieris lūdz sportistam izvēlēties vienu no urīna savākšanas trauciņiem individuālā
 15. iepakojumā un pārliecināties, ka individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu trauciņu.
  1. 21. Sportists urīna paraugu nodod tualetē tā paša dzimuma dopinga kontroliera uzraudzībā.
  2. 22. Urīna parauga tilpums savākšanas trauciņā ir vismaz 75 mililitri. Ja urīna parauga tilpums ir mazāks par 75 mililitriem, urīna
 16. paraugu ievieto pagaidu aizzīmogošanas komplektā, kuru sportists izvēlas no vairākiem komplektiem. Pēc pietiekama urīna parauga daudzuma savākšanas abus urīna paraugus salej kopā.
  1. 23. Pēc urīna parauga savākšanas dopinga kontrolieris lūdz sportistu izvēlēties vienu no vairākiem urīna parauga dopinga
 17. kontroles komplektiem un pārliecināties, ka kodu numuri ir vienādi uz visām komplekta sastāvdaļām, t.i. parauga A daļas un B daļas pudeles vai konteinera, un individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka kodu numuri nav vienādi vai iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu komplektu.
  1. 24. Pēc dopinga kontroliera norādījuma, sportists apmēram divas trešdaļas urīna parauga ielej parauga A daļas pudelē un
 18. vienu trešdaļu parauga B daļas pudelē, aizver pudeles un nodrošina to kodēšanu, aizskrūvējot vāciņu vai ievietojot konteinerā.
  1. 25. Dopinga kontrolieris, izmantojot savākšanas trauciņā atlikušo urīna paraugu, veic urīna īpatnējā svara un pH līmeņa
 19. mērījumus. Gadījumā, ja urīna īpatnējā svars vai pH līmenis neatbilst aģentūras apstiprinātajām normām, parauga savākšanu atkārto un abos iegūtos paraugus uzskata par dopinga kontroles paraugu.
  1. V Asiņu parauga iegūšana

  2. 26. Dopinga kontrolieris pirms asiņu parauga savākšanas nodrošina, lai sportists vismaz 10 minūtes atrastos ērtā pozā, miera
 20. stāvoklī.
  1. 27. Dopinga kontrolieris lūdz sportistu izvēlēties vienu no vairākiem asins parauga dopinga kontroles komplektiem un
 21. pārliecināties, ka kodu numuri ir vienādi uz visām komplekta sastāvdaļām, un individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka kodu numuri nav vienādi vai iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu komplektu.
  1. 28. Dopinga kontrolieris, izmantojot sterila dezinficējoša līdzekļa tamponu, notīra sportista ādu, tādā ķermeņa daļā, kurā
 22. veiktā vēnas punkcija iespējami mazāk ietekmēs sportista darbību, un, ja nepieciešams, izmanto žņaugu. Dopinga kontrolieris noņem asiņu paraugu no virspusējas vēnas dopinga kontroles savākšanas komplekta mēģenē. Ja izmantots žņaugs, to nekavējoties noņem pēc vēnas punkcijas. Dopinga kontrolieris uzliek pārsēju punkcijas vietai.
  1. 29. Asiņu parauga tilpumu mēģenē nosaka aģentūra, atbilstoši laboratorijas prasībām.
  2. 30. Ja noņemto asiņu parauga tilpums pirmajā mēģinājumā neatbilst aģentūras noteiktajam, dopinga kontrolieris atkārto
 23. parauga iegūšanu, bet ne vairāk kā trīs reizes. Ja šo mēģinājumu skaits nav pietiekams, parauga savākšanu pārtrauc un dopinga kontrolieris raksta ziņojumu aģentūrai par notikušo faktu.
  1. 31. Sportists veic asiņu parauga ievietošanu šim nolūkam paredzētajā komplekta konteinerā vai kastē, nodrošina to
 24. kodēšanu, ievietojot konteinerā vai citādi aizzīmogojot, atbilstoši dopinga kontroliera noradījumiem.
  1. VI. Pasākumi pēc dopinga kontroles

  2. 32. Par dopinga kontroles norisi dopinga kontrolieris aizpilda dopinga kontroles anketu, kurā norāda:
   1. 32.1. sportista vārds un uzvārds, dzimšanas dati, dzimums, dzīvesvietas adrese, valsts, personas apliecinoša dokumenta nosaukums;
   2. 32.2. dopinga kontroles veids – sacensību dopinga kontrole;
   3. 32.3. sacensību nosaukums un sportista iegūtā vieta;
   4. 32.4. datums, laiks un vieta, kad saņemts uzaicinājums uz dopinga kontroli;
   5. 32.5. sporta veids vai disciplīna, kurā sportists piedalās;
   6. 32.6. sportista organisma vielu un audu iegūšanas datums un laiks, savāktā urīna parauga tilpums, pH līmenis un īpatnējais svars, urīna parauga komplekta kodi vai asins parauga komplekta kods;
   7. 32.7. nepieciešamības gadījumā – pagaidu aizzīmogošanas komplekta kods;
   8. 32.8. sportista sniegtā informācija par pēdējo desmit dienu laikā lietotajiem medikamentiem;
   9. 32.9. sportista paraksts par anketā ierakstītā pareizību un sportista pieaicinātās personas paraksts, ja tāda ir bijusi pieaicināta piedalīties kā novērotājs dopinga kontrolē;
   10. 32.10. dopinga kontroliera paraksts par visu anketā veikto ierakstu pareizību;
   11. 32.11. nepieciešamības gadījumā – piezīmes par dopinga kontroles norises gaitu.
  3. 33. Pareizi aizpildītas un parakstītas dopinga kontroles anketas vienu kopiju izsniedz sportistam pēc dopinga kontroles
 25. veikšanas, bet oriģinālu un divas kopijas dopinga kontrolieris vienas darba dienas laikā iesniedz aģentūrai, pievienojot dopinga kontroles laikā iegūto paraugu un citus dokumentus, kas saistīti ar šo kontroli.
  1. 34. Aģentūras atbildīgā amatpersona nosūta paraugu, pavadvēstuli un anketas kopiju, kurā norādīts sporta veids vai
 26. disciplīna, kurā sportists piedalās, parauga iegūšanas datums un laiks, savāktā urīna parauga tilpums, pH līmenis un īpatnējais svars, urīna parauga komplekta kods vai asins parauga komplekta kods, sportista sniegtā informācija par pēdējo desmit dienu laikā lietotajiem medikamentiem, uz dopinga kontroles laboratoriju, kas akreditēta saskaņā ar Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Kontroles grupas un Pasaules Antidopinga aģentūras noteiktajiem kritērijiem, kurā veic parauga analīzi (turpmāk – dopinga kontroles laboratorija).
  1. 35. Paraugu nosūtīšanai uz dopinga kontroles laboratoriju izmanto visātrāko iespējamo nosūtīšanas metodi, parasti –
 27. eksprespasta pakalpojumus.
  1. 36. Ja dopinga kontroles laboratorijas atzinumā norādīts, ka parauga A daļā dopinga vielas nav konstatētas, aģentūras
 28. atbildīgā amatpersona par to informē institūciju, kura pieprasījusi dopinga kontroli un nosūta dopinga kontroles anketas vienu kopiju un dopinga kontroles laboratorijas atzinumu.
  1. 37. Ja dopinga kontroles laboratorijas atzinumā norādīts, ka parauga A daļā ir konstatēta dopinga viela vai ir pierādījumi par
 29. dopinga metodes izmantošanu, vai dopinga kontrolieris informēja aģentūru, ka sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei, aģentūra nosūta Antidopinga komitejai iesniegumu par iespējamo ar dopinga lietošanu saistīto pārkāpumu. Minētajam iesniegumam pievieno dopinga kontroles laboratorijas atzinumu un atbilstošo dopinga kontroles anketu vai citu informāciju.
  1. .