Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ar elpošanu sinhronizētā intensitātes modulētā staru terapija krūts vēža ārstēšanai.

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I Ievads. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Ar elpošanu sinhronizētā intensitātes modulētā staru terapija krūts vēža ārstēšanai ir divu medicīnisko tehnoloģiju – Intensitātes modulētās staru terapijas (IMRT – Intensity Modulated Radiotherapy {angļu valodā}) un ar elpošanu sinhronizētās staru terapijas krūts vēža ārstēšanai apvienojums.

Šīs Medicīniskās Tehnoloģijas (turpmāk tekstā MT) pielietošana krūts vēža gadījumā ļauj pārvarēt nozīmīgu Intensitātes modulētās staru terapijas ierobežojumu – tā nevar tikt pielietota gadījumos, kad mērķa apjoms tiek pakļauts ievērojamām kustībām elpošanas laikā (krūšu kurvja un vēdera dobuma orgāni).

MT atļauj, izmantojot ar elpošanu sinhronizēto staru terapiju, piegādāt Intensitātes Modulēto (IM) dozu mērķa apjomā, tikai iepriekš izvēlētajā elpošanas cikla fāzē. Tādā veidā tiek ierobežotas mērķa apjoma kustības dozas piegādes laikā, kā arī samazināt to plaušu un sirds apjomu, kas saņem klīniski nozīmīgo jonizējošā starojuma dozu.

II Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

1. Diagnoze: morfoloģiski verificēta krūts vēža diagnoze.
2. Indikācijas: ja pacientam ir indicēta staru terapija kā kompleksas ārstēšanas sastāvdaļa, vai kā paliatīva ārstēšanas metode.
3. Kontrindikācijas: tādas pašas kā standarta staru terapijai krūts vēža gadījumā.
4. Brīdinājumi: tādi paši kā standarta staru terapijai krūts vēža gadījumā.

III Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas drošības noteikumi

 1. 1. Staru terapiju drīkst nozīmēt tikai Latvijas Republikā (LR) sertificēts ārsts radiologs terapeits.
 2. 2. Staru terapijas procedūras drīkst veikt tikai sertificēti ārsta radiologa asistenti.
 3. 3. Staru terapijas plānošanu un staru terapijas procesa verificēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls staru terapijas jomā sertificēta medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā.
 4. 4. Staru terapijas sagatavošanas un realizēšanas procedūras veic speciālās telpās, kas atbilst LR spēkā esošiem ārstniecības un radiācijas aizsardzības likumdošanas aktu prasībām.
 5. 5. Staru terapijas procedūras un to sagatavošanas darbus drīkst veikt tikai ar LR reģistrētām staru terapijas un diagnostikas iekārtām un papildiekārtām.
 6. 6. Veicot staru terapijas sagatavošanas un realizēšanas procedūras ir jāievēro LR spēkā esošo ārstniecības, radiācijas aizsardzības un darba drošības likumdošanas normatīvo aktu prasības.

IV Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts.

 1. 1. Ārsts radiologs terapeits, izvērtējot pacienta datus un diagnostisko izmeklējumu rezultātus, nozīmē staru terapiju ar MT izmantošanu.
 2. 2. Pacientiem, kuriem ir indicēta staru terapija, ārsts radiologs terapeits piedāvā veikt ar elpošanu sinhronizēto staru terapiju.
 3. 3. Pacientu piekrišanas gadījumā ārsts radiologs terapeits izskaidro metodes būtību un veic apmācību nepieciešamajām elpošanas kustībām.
 4. 4. Ārsts radiologs terapeits kopā ar medicīnas fiziķi izvēlas, un ārsta radiologa asistenti izveido pacientei piemērotas individuālās fiksācijas ierīces.
 5. 5. Pacients tiek novietots uz datortomogrāfijas (DT) izmeklējuma galda staru terapijai paredzētajā pozīcijā ar visām individuāli pielāgotām un izgatavotām fiksācijas ierīcēm.
 6. 6. Pie pacienta priekšējās krūšu kurvja sienas piestiprina speciālo marķieri(us), kas atspoguļo elpošanas kustības.
 7. 7. Pie datortomogrāfijas galda kāju galā piestiprina speciālo kameru, kura savienota ar specializēto programmatūru, kas reģistrē ārējā elpošanas kustību marķiera(u) vertikālo pārvietošanos.
 8. 8. Pacientam veic datortomogrāfijas (DT) izmeklējumu staru terapijai paredzētajā pozīcijā ar fiksācijas ierīcēm, brīvās elpošanas laikā.
 9. 9. Pacientam veic datortomogrāfijas (DT) izmeklējumu staru terapijai paredzētajā pozīcijā ar fiksācijas ierīcēm, sinhronizējot to ar elpošanas cikla dziļo ieelpas fāzi, vienlaicīgi reģistrējot elpošanas kustību amplitūdu.
 10. 10. Abu DT izmeklējumu dati pēc tam tiek pārsūtīti uz dozu plānošanas sistēmu.
 11. 11. Ar dozu plānošanas sistēmas palīdzību tiek izveidotas divas trīsdimensiju DT rekonstrukcijas, izmantojot gan brīvās elpošanas, gan dziļās ieelpas DT izmeklējumu sēriju datus.
 12. 12. Ārsts radiologs terapeits ar dozu plānošanas sistēmas palīdzību veic normālo orgānu un anatomisko struktūru, apzīmēšanu uz abām trīsdimensiju DT rekonstrukcijām.
 13. 13. Ārsts radiologs terapeits veic klīniskā mērķa apjoma(u) (CTV – Clinical Target Volume {angļu valodā}) apzīmēšanu un sadarbībā ar medicīnas fiziķi veido apkārt tām plānotā mērķa apjomu (PTV – Planning Target Volume {angļu valodā}).
 14. 14. Ārsts radiologs terapeits iezīmē jonizējošā starojuma dozas mērķa apjomā(os) un definē pieļaujamās jonizējošā starojuma dozas kritiskos blakus orgānos (sirdī, plaušās, muguras smadzenēs).
 15. 15. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā ar inversas dozu plānošanas sistēmu, dziļās ieelpas DT sērijai, tiek izveidots IM staru terapijas procedūru plāns, kas atbilst ārsta radiologa terapeita ordinācijām.
 16. 16. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā tiek izveidots standarta staru terapijas procedūru plāns, brīvās elpošanas DT sērijai.
 17. 17. Ārsts radiologs terapeits novērtē un apstiprina izveidotos staru terapijas plānus.
 18. 18. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā, tiek veikti tiešie dozu mērījumi uz lineārā paātrinātāja, izmantojot divdimensiju vai trīsdimensiju dozas reģistrēšanas ierīces, lai neatkarīgi verificētu piegādātos IM dozas sadalījumus.
 19. 19. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā tiek neatkarīgi verificētas dozas un neatkarīgi pārbaudīti visi staru terapijas plāna parametri.
 20. 20. Pēc tam tiek veikta uz dziļās ieelpas DT bāzes izveidotā staru terapijas plāna virtuālā simulācija.
 21. 21. Staru terapijas procedūras veikšana:
  1. 21.1. Ārsta radiologa asistenti pozicionē pacientu uz procedūru galda, izmantojot fiksācijas ierīces un piestiprinot ārējo elpošanas kustību marķieri iepriekš atzīmētajā vietā.
  2. 21.2. Jonizējošā starojuma piegādes sinhronizācija ar pacienta elpošanas kustībām notiek ar speciālās kameras palīdzību, kas savienota ar specializēto programmatūru, kura reģistrē ārējā elpošanas kustību marķiera(u) vertikālo pārvietošanos.
  3. 21.3. Pacienta ķermeņa pozīcijas verifikācijai izmanto divus staru terapijas lauka portāla megavoltāžos attēlus AP un LL projekcijās, sinhronizētus ar pacienta dziļo ieelpu. Tos salīdzina ar digitāli rekonstruētām rentgenogrammām, kas izveidotas plānošanas sistēmā, un nepieciešamības gadījumā tiek veikta pacienta ķermeņa pozīcijas korekcija.
  4. 21.4. Tiek veikta ar pacienta dziļo ieelpu sinhronizētā staru terapijas plāna piegāde.
 22. 22. Gadījumā, ja pacients kādu apsvērumu dēļ nevar turpināt izmantot MT, staru terapija tiek veikta pēc brīvās elpošanas DT sērijas rezerves plāna.

V Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1. Personāls:

 1. 1.1. Sertificēts ārsts radiologs terapeits, kuram ir iemaņas MT pielietošanā.
 2. 1.2. Divi sertificētie ārsta radiologa asistenti, kuriem ir iemaņas staru terapijā un iemaņas MT pielietošanā.
 3. 1.3. Medicīnas fiziķis, kuram ir iemaņas staru terapijā un iemaņas MT pielietošanā.
 4. 1.4. Medicīnas fizikas eksperts staru terapijas jomā.

2. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanā izmantotās iekārtas

Iekārtas

 1. 1. Virtuālās simulācijas komplekss uz daudzslāņu DT bāzes, ar kustīgo lāzeru sistēmu un DT attēlu iegūšanas iespēju sinhronizēti ar pacienta elpošanas kustībām, izmantojot ārējo krūškurvja kustību marķieri.
 2. 2. Dozu plānošanas sistēmas/virtuālās simulācijas darba stacija, kas ļauj izveidot trīsdimensiju DT attēlu sērijas rekonstrukcijas normālās anatomijas un mērķa apjoma(u) iezīmēšanai;
 3. 3. Dozu plānošanas sistēmas darba stacija, kas ļauj veikt jonizējošā starojuma lauku formas, fotonu plūsmas un virzienu telpisko inverso optimizēšanu, ar sekojošo telpisko dozas aprēķinu, izmantojot dozas aprēķina algoritmus, kas ņem vērā pacienta ķermeņa audu blīvuma heterogenitātes;
 4. 4. Lineārais paātrinātājs kas ļauj izmantot ārējā elpošanas kustību marķiera pārvietošanas datu reģistrēšanas sistēmu, jonizējošā starojuma piegādes kontrolei, tā, lai apstarošana notiktu tikai nepieciešamajā krūškurvja kustību amplitūdas reģionā, un ļauj veidot IM dozu sadalījumus, izmantojot daudzlapiņu diafragmu. Lineārajam paātrinātājam jābūt aprīkotam ar daudzlapiņu diafragmu un portālo attēlu iegūšanas iekārtu.
 5. 5. Kā minimums viena no sekojošām MT kvalitātes nodrošināšanas iekārtām:
  1. a. Divdimensiju jonizējošā starojuma detektoru matrica, kas spēj nodrošināt visas piegādātās dozas integrēšanu, ar attiecīgo ūdens ekvivalentā materiāla slāņiem, lai simulētu pacienta ķermeni;
  2. b. Kalibrētā jonizācijas kamera un staru terapijas verifikācijas filmas, kas tiek izmantotas mērījumiem ūdens ekvivalentā materiāla fantomā;
  3. c. Dozimetrisko polimēru gēlu fantomi, kas nodrošina trīsdimensiju dozimetriskās informācijas reģistrēšanu;
  4. d. Absolūtās dozas nolasījumam kalibrēta un verificēta portālo attēlu iegūšanas iekārta;
 6. 6. Neatkarīgas dozu pārbaudes datu apstrādes darba stacija ar atbilstošu programmatūru.

3. MT lietošanai nepieciešamās telpas un šo telpu tehniskais aprīkojums

 1. 1. Virtuālās simulācijas telpa:
  1. 1.1. Virtuālās simulācijas komplekss.
  2. 1.2. Kamera, kas uzņem ārējā elpošanas kustību marķiera vertikālo pārvietošanos.
  3. 1.3. Ārējā elpošanas kustību marķiera pārvietošanās datu reģistrēšanas sistēmas darba stacija.
  4. 1.4. Izlietne.
  5. 1.5. Dabīgais un mākslīgais apgaismojums.
  6. 1.6. Divi krēsli.
  7. 1.7. Galds un skapji pozicionēšanas ierīču glabāšanai.
 2. 2. Dozu plānošanas telpa:
  1. 2.1. Dozu plānošanas darba stacija.
  2. 2.2. Darba galds.
  3. 2.3. Divi krēsli.
  4. 2.4. Neatkarīgas dozu pārbaudes datu apstrādes darba stacija.
 3. 3. Lineārā paātrinātāja kabinets:
  1. 3.1. Pults telpa:
   1. 3.1.1. Darba galds;
   2. 3.1.2. Četri krēsli;
   3. 3.1.3. Paātrinātāja vadības konsole;
   4. 3.1.4. Ārējā elpošanas kustību marķiera pārvietošanās datu reģistrēšanas sistēmas darba stacija.
  2. 3.2. Procedūru telpa:
   1. 3.2.1. Lineārais paātrinātājs;
   2. 3.2.2. Kamera, kas uzņem ārējā elpošanas kustību marķiera vertikālo pārvietošanos;
   3. 3.2.3. Dozimetriskās kontroles iekārtas.

 

SIA RAKUS
MT 09 - 008