Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Intensitātes modulētā staru terapija

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I. Ievads. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Intensitātes Modulētā Staru Terapija (turpmāk tekstā IMRT Intensity Modulated Radiotherapy {angļu valodā}) – ir jonizējošā starojuma dozas piegādes metode staru terapijā, kas atļauj būtisku dozas sadalījumu konformalitātes uzlabošanu salīdzinājumā ar standarta staru terapiju. IMRT ir trīsdimensiju konformālās staru terapijas (3-D CRT – Three Dimensional Conformal Radiotherapy {angļu valodā}) metodikas evolūcija. Principiāli IMRT atšķiras no standarta konformālās staru terapijas ar diviem pamata elementiem – intensitātes modulētā (IM) starojuma kūļa izmantošanu un datorizētu iteratīvu procedūru plāna optimizēšanu. Izmantojot individualizētos kūļu profilus, augstas dozas apjoms var tikt izveidots tā, lai labāk atbilstu mērķa apjomam, samazinot dozu blakus esošajiem veselajiem audiem. No dozas piegādes tehnoloģijas viedokļa, IM jonizējošā starojuma kūļi ar fiksētiem gentrija leņķiem var tikt piegādāti, izmantojot MLC vai nu statiskā, vai dinamiskā režīmā, vai arī izmantojot pieeju, kad IM jonizējošā starojuma lauki tiek piegādāti no 360°.

Pēdējo gadu laikā veiktie klīniskie pētījumi pierāda, ka IMRT ir labākās izvēles metodika jebkuras stadijas galvas un kakla un priekšdziedzera vēža ārstēšanai, jo šī metodika atļauj būtiski palielināt dozu audzējam, kas savukārt pie šīm lokalizācijām nozīmīgi palielina izārstēto pacientu proporciju un visās pacientu grupās palielina dzīvildzi. IMRT arī piemīt potenciāls būtiski samazināt blakusparādību un komplikāciju skaitu un smagumu pie praktiski visām audzēju lokalizācijām un stadijām, jo jebkuram dozu plānam, kas izmanto IMRT metodiku, būs labāka konformalitāte.

II. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

1. Diagnoze: morfoloģiski verificēta vēža diagnoze.
2. Indikācijas: ja pacientam ir indicēta staru terapija kā kompleksas ārstēšanas sastāvdaļa, vai kā paliatīva ārstēšanas metode.
3. Kontrindikācijas: kā standarta staru terapijai vēža gadījumā.
4. Ierobežojumi: MT nevar tikt pielietota gadījumos, kad mērķa apjoms tiek pakļauts būtiskām kustībām elpošanas laikā (krūšu kurvja un vēdera dobuma orgāni).
5. Brīdinājumi: tādi paši kā standarta staru terapijai krūts vēža gadījumā.

III. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas drošības noteikumi

 1. 1. Staru terapiju drīkst nozīmēt tikai Latvijas Republikā (LR) sertificēts ārsts radiologs terapeits saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām.
 2. 2. Staru terapijas procedūras drīkst veikt tikai sertificēti ārsta radiologa asistenti.
 3. 3. Staru terapijas plānošanu un staru terapijas procesa verificēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls staru terapijas jomā sertificētā medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā.
 4. 4. Staru terapijas sagatavošanas un realizēšanas procedūras veic speciālās telpās, kas atbilst LR spēkā esošiem ārstniecības un radiācijas aizsardzības likumdošanas Normatīvo aktu prasībām.
 5. 5. Staru terapijas procedūras un to sagatavošanas darbus drīkst veikt tikai ar LR reģistrētām staru terapijas un diagnostikas iekārtām un papildiekārtām.
 6. 6. Veicot staru terapijas sagatavošanas un realizēšanas procedūras obligāti ir jāievēro LR spēkā esošo ārstniecības, radiācijas aizsardzības un darba drošības likumdošanas aktu prasības.

IV. Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts.

 1. 1. Ārsts radiologs terapeits, izvērtējot pacienta datus un diagnostisko izmeklējumu rezultātus, nozīmē staru terapiju ar šīs MT izmantošanu.
 2. 2. Ārsts radiologs terapeits kopā ar medicīnas fiziķi izvēlas, un ārsta radiologa asistenti izveido pacientam piemērotas individuālās fiksācijas ierīces.
 3. 3. Pacientam veic datortomogrāfijas (DT) izmeklējumu staru terapijai paredzētajā pozīcijā ar individuālajām fiksācijas ierīcēm, brīvās elpošanas laikā.
 4. 4. Ar dozu plānošanas sistēmas palīdzību tiek izveidota trīsdimensiju DT rekonstrukcija, izmantojot DT izmeklējuma sērijas datus.
 5. 5. Ārsts radiologs terapeits ar dozu plānošanas sistēmas palīdzību veic normālo orgānu un anatomisko struktūru, apzīmēšanu uz trīsdimensiju DT rekonstrukcijas.
 6. 6. Ārsts radiologs terapeits veic klīniskā mērķa apjoma(u) (CTV – Clinical Target Volume {angļu valodā}) apzīmēšanu un sadarbībā ar medicīnas fiziķi veido apkārt tam plānotā mērķa apjomu (PTV – Planning Target Volume {angļu valodā}).
 7. 7. Ārsts radiologs terapeits iezīmē jonizējošā starojuma dozas mērķa apjomā(os) un definē pieļaujamās jonizējošā starojuma dozas kritiskajos blakus orgānos (sirdī, plaušās, muguras smadzenēs u.c. atkarībā no audzēja lokalizācijas).
 8. 8. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā ar inversas dozu plānošanas sistēmu tiek izveidots staru terapijas procedūru plāns, kas atbilst ārsta radiologa terapeita noteiktajam ordinācijām.
 9. 9. Ārsts radiologs terapeits novērtē un apstiprina izveidoto staru terapijas plānu.
 10. 10. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā, tiek veikti tiešie mērījumi uz lineārā paātrinātāja, izmantojot divdimensiju vai trīsdimensiju dozas reģistrēšanas ierīces lai neatkarīgi verificētu piegādātos IM dozas sadalījumus.
 11. 11. Medicīnas fizikas eksperta uzraudzībā tiek neatkarīgi pārbaudīti visi staru terapijas plāna parametri.
 12. 12. Pēc tam tiek veikta staru terapijas plāna virtuālā vai konvencionālā simulācija.
 13. 13. Staru terapijas procedūras veikšana:
  1. 13.1. Ārsta radiologa asistenti pozicionē pacientu uz procedūru galda, izmantojot individuālās fiksācijas ierīces.
  2. 13.2. Pacienta ķermeņa pozīcijas verifikācijai izmanto divus staru terapijas lauka portāla megavoltāžos attēlus AP un LL projekcijās, sinhronizētus ar pacienta dziļo ieelpu. Tos salīdzina ar digitāli rekonstruētajiem rentgenogrammām, kas izveidoti ar plānošanas sistēmu, un nepieciešamības gadījumā veic pacienta ķermeņa pozīcijas korekciju.
  3. 13.3. Tad tiek veikta IMRT plāna piegāde.

V. Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1. Personāls:

 1. 1.1. Sertificēts ārsts radiologs terapeits.
 2. 1.2. Divi sertificēti ārsta radiologa asistenti, kuriem ir iemaņas staru terapijā un iemaņas MT pielietošanā.
 3. 1.3. Medicīnas fiziķis, kuram ir iemaņas staru terapijā un iemaņas MT pielietošanā.
 4. 1.4. Medicīnas fizikas eksperts staru terapijas jomā.

2. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanā izmantotās iekārtas

Iekārtas

 1. 1. Daudzslāņu DT.
 2. 2. Dozu plānošanas sistēmas/virtuālās simulācijas darba stacija, kas ļauj izveidot trīsdimensiju DT attēlu sērijas rekonstrukcijas normālās anatomijas un mērķa apjoma(u) iezīmēšanai;
 3. 3. Dozu plānošanas sistēmas darba stacija, kas ļauj veikt jonizējošā starojuma lauku formas, fotonu plūsmas un virzienu telpisko inverso optimizēšanu, ar sekojošo telpisko dozas aprēķinu, izmantojot dozas aprēķina algoritmus, kas ņem vērā pacienta ķermeņa audu blīvuma heterogenitātes;
 4. 4. Lineārais paātrinātājs, kas ļauj veidot IM dozu sadalījumus, izmantojot daudzlapiņu diafragmu. Lineārajam paātrinātajam jābūt aprīkotam ar daudzlapiņu diafragmu un portālo attēlu iegūšanas iekārtu.
 5. 5. Kā minimums - viena no sekojošām MT kvalitātes nodrošināšanas iekārtām:
  1. 5.1. Divdimensiju jonizējošā starojuma detektoru matrica, kas spēj nodrošināt visas piegādātās dozas integrēšanu, ar attiecīgo ūdens ekvivalentā materiāla slāņiem, lai simulētu pacienta ķermeņi.
  2. 5.2. Kalibrēta jonizācijas kamera un staru terapijas verifikācijas filmas, kas tiek izmantotas mērījumiem ūdens ekvivalentā materiāla fantomā.
  3. 5.3. Dozimetrisko polimēru gēlu fantomi, kas nodrošina trīsdimensiju dozimetriskās informācijas reģistrēšanu.
  4. 5.4. Absolūtās dozas nolasījumam kalibrēta un verificēta portālo attēlu iegūšanas iekārta.
 6. 6. Neatkarīgas dozu pārbaudes datu apstrādes darba stacija ar atbilstošu programmatūru.

3. MT lietošanai nepieciešamās telpas un šo telpu tehniskais aprīkojums

 1. 1. Datortomogrāfijas telpa:
  1. 1.1. Daudzslāņu DT iekārta.
  2. 1.2. Izlietne.
  3. 1.3. Dabīgais un mākslīgais apgaismojums.
  4. 1.4. Divi krēsli.
  5. 1.5. Galds un skapji pozicionēšanas ierīču glabāšanai.
 2. 2. Dozu plānošanas telpa:
  1. 2.1. Dozu plānošanas darba stacija.
  2. 2.2. Darba galds.
  3. 2.3. Divi krēsli.
  4. 2.4. Neatkarīgās dozu pārbaudes datu apstrādes darba stacija.
 3. 3. Lineārā paātrinātāja kabinets:
  1. 3.1. Pults telpa.
   1. 3.1.1. Darba galds.
   2. 3.1.2. Četri krēsli.
   3. 3.1.3. Paātrinātāja vadības konsole.
  2. 3.2. Procedūru telpa.
   1. 3.2.1. Lineārais paātrinātājs.
   2. 3.2.2. Dozimetriskās kontroles iekārtas.

 

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
MT 09-006