Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Hiperbārā oksigenācija

I. Vispārējie jautājumi

 1. 1. Hiperbārā oksigenācija - pacienta ievietošana hermētiski slēgtā telpā ar paaugstinātu skābekļa spiedienu (salīdzinot ar atmosfēras spiedienu) ārstnieciskā, profilaktiskā vai rehabilitācijas nolūkā.
 2. 2. Hiperbārajai oksigenācijai izmanto vienvietīgu hiperbārisko sistēmu – vienvietīgu barokameru (turpmāk tekstā – barokamera).
 3. 3. Hiperbārās oksigenācijas pielietošana ir saistīta ar bīstamības faktoriem, kuri izriet no pacienta atrašanās nelielā, hermētiski slēgtā telpā ar paaugstinātu skābekļa parciālo spiedienu:
  1. 3.1. paaugstināta ugunsbīstamība;
  2. 3.2. barotraumas iespēja;
  3. 3.3. sprādzienbīstamība;
  4. 3.4. neiespējamība pacientu ātri evakuēt no barokameras, lai sniegtu neatliekamo palīdzību;
  5. 3.5. paaugstināta klaustrofobijas iespējamība.
 4. 4. Pacientam pirms hiperbārās oksigenācijas seansa ieteicams izņemt zobu protēzes un kontaktlēcas.

II. Hiperbārās oksigenācijas procedūras norise

 1. 1. Aparatūras pārbaude un rezultātu ieraksts darba žurnālā darba dienas sākumā.
 2. 2. Pacienta pārņemšana no stacionāra nodaļas personāla vai ambulatora pacienta pieņemšana.
 3. 3. Pacienta vispārējā un lokālā stāvokļa novērtēšana.
 4. 4. Darba režīma (darba spiediena, seansa ilguma) noteikšana.
 5. 5. Pacienta apģērba un ādas pārbaude (vajadzības gadījumā – arī sagatavošana) ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības novēršanai.
 6. 6. Pārbaude, vai kopā ar pacientu barokamerā nenokļūst priekšmeti, kuri nav nepieciešami hiperbārās oksigenācijas procedūrā.
 7. 7. Pacienta ievietošana barokamerā.
 8. 8. Hiperbārās oksigenācijas seansa vadīšana:
  1. 8.1. kompresijas fāze;
  2. 8.2. konstanta darba spiediena fāze;
  3. 8.3 dekompresijas fāze.
 9. 9. Pacienta izņemšana no barokameras.
 10. 10. Pacienta novērošana:
  1. 10.1. pacientu vismaz 30 minūtes novēro medicīnas personāls, pacients šajā laikā nerīkst smēķēt vai tuvoties atklātai ugunij;
  2. 10.2. pēc novērošanas perioda stacionāra pacientu nodod stacionāra nodaļas personālam, ambulatoro pacientu atlaiž mājās.
 11. 11. Aparatūras izslēgšana, pārbaude un tās rezultātu ieraksts darba žurnālā darba dienas beigās.